Đề nghị báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định đợt 1 năm 2018

tải văn bản: tại đây