Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban công tác văn hóa - thông tin tháng 8/2018

Tải văn bản tại đây