Tổ chức kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo, hộp đèn không đúng quy định trên địa bàn xã, phường

Tải văn bản tại đây