Về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 4442/UBND- VHTT ngày 17/10/2014 của UBND thành phố V/v thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ,
 Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang thông báo như sau :
 1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, UBND thành phố Nha Trang nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định.
-  Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: tại Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang, Khu liên cơ số 30 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, Nha Trang, phòng số 2.02.
2.  Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận gồm có:
+  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (kèm theo mẫu);
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.
3. Thời hạn cấp phép: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
4. Công tác thẩm tra:
Sau khi kiểm tra hồ sơ xin phép hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố sẽ phối hợp với UBND xã, phường có liên quan tiến hành lập biên bản kiểm tra điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
  Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh hoạt động điểm cung cấp Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn xã, phường được biết và tiến hành lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định./.