Kết quả tuyên truyền về đảm bảo trật tự An toàn giao thông trên địa bàn thành phố đợt 2 năm 2019.

Tải văn bản tại đây