Maket tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam


HD thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tải văn bản tại đây

Maket tuyên truyền, file vẽ kỹ thuật 
(CorelDRAW) tại đây