HD tuyên truyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Đài Truyền thanh cơ sở