HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN XỬ LÝ BÃO SỐ 8 TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH

Tải văn bản: tại đây