Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây