Hướng dẫn tuyên truyền Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020 trên Đài truyền thanh

Tải văn bản tại đây