Hướng dẫn tuyên truyền Luật Phòng chống thiên tai trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

tải văn bản:tại đây