Hướng dẫn tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Tải văn bản: tại đây