Hướng dẫn tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

tải văn bản:tại đây