Hướng dẫn tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”.

Tải văn bản tại đây.