Kỷ niệm 74 năm Ngày Nha Trang- Khánh Hòa kháng chiến 23/10/1945, 58 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23/10/1961 và 73 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh 18/10/1946