QĐ về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ( theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ)

Tải văn bản tại đây