Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về lập lại an toàn giao thông đợt 1 năm 2019

Tải văn bản: tại đây