Tuyên truyền trực quan hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Tải văn bản đầy đủ tại đây