Về việc phối hợp tuyên truyền về hoạt động thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại năm 2019

Tải văn bản tại đây.