hướng dẫn tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Tải văn bản: tại đây