Báo cáo thống kê số lượng công chức, vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tải văn bản tại đây