Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang (2000 - 2020)