Thành phố chỉ đạo đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi sử dụng sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh đến tính mạng, sửa khỏe

Tải văn bản tại đây