Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang

Tải văn bản tại đây