Thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố

Tải văn bản tại đây