Thành phố Nha Trang ra quân tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

     Thực hiện Công văn số 5546/UBND-YT ngày 27/7/2020 của UBND thành phố Nha Trang về việc khẩn trương thực hiện Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa,
     Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền trực quan bằng pano tại các điểm công cộng, khu tập trung đông dân cư, tuyên truyền lưu động bằng xe và trên đài truyền thanh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo khuyến cáo của Bộ Y tế từ ngày 29/7/2020 đến ngày 01/8/2020.
     Bên cạnh đó, Phòng cũng đã đề nghị UBND các xã, phường thực hiện in và phát “Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng NCOVI và BLUEZONE trên điện thoại di động” đến từng hộ gia đình trên địa bàn biết, thực hiện để được hỗ trợ thông tin cảnh báo về dịch.


Ngọc Trâm