Thành phố Nha Trang triển khai các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018

Ngày 28/2/2018, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản số 1219/UBND-VHTT về việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”.
Thành phố Nha Trang triển khai các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018
Nội dung của các hoạt động tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018 là tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên hiệp quốc; chủ đề khẩu hiệu các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018; chính sách pháp luật và việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.
UBND thành phố cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường tùy điều kiện thực tế, chủ động lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018, UBND thành phố Nha Trang sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các gia đình nghèo, cận nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng gia đình hạnh phúc. đây là năm thứ 3 liên tiếp thành phố tổ chức Hội nghị này. Hội nghị nhằm tôn vinh những giá trị sâu sắc của Gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng “gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.
Cũng trong Hội nghị này, UBND thành phố tổ chức báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” để đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố; kết quả triển khai các hoạt động của Đề án; đánh giá hiệu quả tác động của Đề án; cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện đề án, cũng như đánh giá các tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Tác giả bài viết: Linh Chi