Trả lời kiến nghị cử tri còn tồn đọng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây