Hướng dẫn thực hiện tuyên truyền biển, đảo trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Tải văn bản tại đây